696B-R 琅华弄影(石涛兰竹图案)

696B-R 琅华弄影(石涛兰竹图案)

5859
价格:


浏览量:
筝名: 琅华弄影(石涛兰竹)
货号: 696B-R
饰面: 特级非檀木
配置: 中级古筝袋
级别: 敦煌演奏筝
筝码: 敦煌专用筝码

价格:

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
沪ICP备12009031号-5